Wat is SchoolsOUT?

‘Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt.’ Dat is waar SchoolsOUT voor staat. Wij bieden scholen en de kinderopvang in de regio Nijmegen ondersteuning op maat om dit mogelijk te maken. Zo werken we samen aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen. Leerlingen en medewerkers ervaren en leren dit op onze school in de lessen. En zien dit terug op verschillende manieren. 

Samen met scholen bedenken we hoe zij vorm kunnen geven aan de doelen:

 • In onze lessen laten we in beeld en tekst zien dat er verschillende gezinssamenstellingen, genderidentiteiten en seksuele oriëntaties zijn. Deze diversiteit krijgt niet aandacht in aparte lessen/ themaweken. Het is een integraal onderdeel in al onze lessen. Binnen en buiten de klas laten we op onze school de wereld zien zoals hij is nu.
 • Wij spreken op een inclusieve manier waarbij alle leerlingen voelen dat ze erbij horen. Daarbij letten we op dat we stereotyperingen niet bevestigen.
 • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. En laten ons ook aanspreken, juist als we ons van geen kwaad bewust zijn.
 • Schelden met ‘homo’ en andere lhbtiq+ woorden accepteren we niet. Landelijk is homo nummer 1 in de lijst van scheldwoorden.
 • In ons beleid en zorgstructuur zien en horen we situaties en vragen die kunnen spelen rond seksuele en genderdiversiteit.
 • In ons registratiesysteem en in onze communicatie schrijven we niet onnodig in gendertermen. 
 • Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit borgden we in ons beleid. Er zijn vaste contactpersonen om signalen neer te leggen.

SchoolsOUT is het Nijmeegse samenwerkingsverband van alle scholen (po, vo en mbo), de twee grootste kinderopvanginstellingen, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, COC  Regio Nijmegen en Dito.

Gemeente Nijmegen (financier), GGD Gelderland-Zuid (coördinatie), scholen en de kinderopvang (doelgroep), COC Regio Nijmegen en Dito (belangenorganisaties) komen bij elkaar in de begeleidingscommissie van SchoolsOUT. Deze commissie focust zich op het bepalen van strategieën, het beleid en het bewaken van de inhoudelijke voortgang van de aanpak.

De begeleidingscommissie van SchoolsOUT bestaat uit 14 personen:

 1. Kinderopvang: KION | Sofie van Valkengoed | Directeur Beleid & Support
 2. Kinderopvang: Nannies | Anneke Groos | Operationeel directeur/visiekracht
 3. Scholen: PO | Marianne Peeters | Directeur, Montessorischool Lindenholt
 4. Scholen: PO | Berry Bakker | Directeur, De Wingerd
 5. Scholen: VO | Hermance Wissink| Afdelingsleider, VWO Mondial College
 6. Scholen: VO | Henk Keijman | Rector, Maaswaal College
 7. Scholen: MBO | Ron van Bergen | Beleidsmedewerker, ROC Nijmegen
 8. COC Regio Nijmegen | Sigrid Pillen | voorzitter
 9. COC Regio Nijmegen | Faeryn van den Berg | bestuurslid
 10. Dito, young LGBT+ Nijmegen | Max van den Heuvel | Penningmeester
 11. Gemeente Nijmegen | Dolf Kutschenreuter | Beleidsadviseur
 12. GGD Gelderland-Zuid | Geraldine Mulder | Teammanager School en Jeugd
 13. Coördinator | Ursela van Dijk | Team School en Jeugd, GGD
 14. Projectmedewerker | Roas de Wolf | Team School en Jeugd, GGD

De samenwerking tussen alle Nijmeegse scholen (po, vo en mbo), de kinderopvang, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, COC Regio Nijmegen en Dito is bekrachtigd en vastgelegd in een convenant. Met de SchoolsOUT-overeenkomst laten de deelnemende organisaties zien dat zij (blijven) werken en bijdragen aan gezamenlijke doelen. Zodat iedereen gewoon zichzelf kan zijn en kan houden van wie die wil. Het huidige convenant beslaat de periode 2022 – 2025.

Bekijk hier het convenant.

Ondertekenaars

Namens de kinderopvangorganisaties

 • KION Kinderopvang – E. Brunekreeft, bestuurder
 • Nannies Kinderdagverblijven – A. Groos, operationeel directeur/visiekracht

Namens het basisonderwijs

 • Conexus – H. Matser, bestuurder

Namens het voortgezet onderwijs

 • Bestuurlijk overleg vo-besturen regio Nijmegen – E. Bouwens, voorzitter

Namens het middelbaar beroepsonderwijs

 • ROC Regio Nijmegen – E. Oegema, lid college van bestuur

En

 • Gemeente Nijmegen – G. Visser, wethouder onderwijs, welzijn en zorg
 • COC Regio Nijmegen – A. Willemsen, voorzitter
 • Dito, young LGBT+ Nijmegen – R. Makkink, bestuurslid intern
 • GGD Gelderland-Zuid – G. Mulder, teammanager

Daarnaast werkt SchoolsOUT voortdurend samen met partners die interventies uitvoeren en producten aanbieden zoals theatergroepen en COC-voorlichters.

Video: Wat is SchoolsOUT?

Ondersteuning op maat aan scholen

SchoolsOUT kan scholen adviseren over bijvoorbeeld lespakketten, films, theatervoorstellingen, trainingen, de zorgstructuur en beleid. De insteek is om altijd aan te sluiten bij wat al goed gaat op een school. En in te spelen op de specifieke wensen, vragen en mogelijkheden van de school. Hierbij houden we rekening met de leerlingenpopulatie en met de mogelijkheden van het personeelsteam.

Gemeentelijke en regionale activiteiten

Scholen merken elke dag de invloed van de wereld om ze heen. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben een impact op wat er in de school gebeurt. En andersom. Daarom investeert SchoolsOUT ook in activiteiten buiten scholen. En in samenwerking tussen scholen. Zo staat een school er niet alleen voor om leerlingen te begeleiden in hun meningsvorming en identiteitsontwikkeling.

De aanpak van SchoolsOUT voldoet aan landelijke criteria voor succesvol en effectief werken. Het is een officieel erkende gezonde leefstijlinterventie.

De school bespreekt samen met de adviseur van SchoolsOUT de stand van zaken. Dit doen we met een checklist. Samen bekijken we wat goed gaat en wat nog beter kan. Vaak is één uitgebreid gesprek al voldoende om tot een concreet plan van aanpak te komen.

Er is aandacht voor 4 PIJLERS

 • Educatie: Heeft onze school een doorlopende leerlijn over ‘seksuele en genderdiversiteit’?
 • Zichtbaarheid: Draagt onze school uit dat iedereen zichzelf kan zijn en mag houden van wie die wil?
 • Zorg, signalering & begeleiding: Is de zorgstructuur op onze school inclusief?
 • Beleid & regelgeving: Is aandacht structureel opgenomen in ons schoolbeleid?

De school is zelf de belangrijkste uitvoerder en stelt hiervoor een werkgroep samen. Deze werkgroep werkt samen met het team van professionals, leerlingen en ouders aan een positief schoolklimaat. De adviseur van SchoolsOUT ondersteunt hen hierbij. Dit doen we samen met voorlichters en aanbieders van bijvoorbeeld theatervoorstellingen.

Lhbtiq+ staat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer personen. Er zijn ook mensen die de ‘hokjes’ van vrouwen en mannen of heteroseksueel en homoseksueel te krap vinden. Zij geloven niet in deze tweedelingen en noemen zich daarom non-binair. Ook zijn er mensen die van iedereen kunnen houden. Zij noemen zich panseksueel. Pan betekent ‘alles’ in het Oudgrieks. Zo zijn er nog meer opties mogelijk naast vrouw, man, hetero en lhbtiq. En dat is waar de + voor staat. Want binnen SchoolsOUT kan iedereen zichzelf zijn en telt iedereen mee.

 • Ruim 10% van de bevolking ziet zichzelf als lhbtiq+. Bij jongeren gaat het om een nog veel hoger percentage.
 • 20%  van de jongeren fantaseert wel eens over seks met iemand van hetzelfde geslacht.
 • 90% van de lhbtiq+ jongeren heeft wel eens een negatieve ervaring of reactie gehad door hun seksuele voorkeur.
 • 5% krijgt minstens wekelijks met iets negatiefs te maken. Het gaat vooral om pesten, vervelende opmerkingen of belachelijk gemaakt worden. Maar ook om roddelen, negeren of lichamelijk geweld.

Pijlers SchoolsOUT

SchoolsOUT maakt op schoolniveau gebruik van de effectieve werkwijze van de ‘Gezonde School’. Deze werkwijze houdt in dat een school op 4 niveaus werkt aan een thema. In dit geval is dat seksuele en genderdiversiteit. Zo behaal je maximaal effect. We noemen deze niveaus ook wel de ‘pijlers’: Beleid en regelgeving, Educatie, Zorg: signalering en begeleiding en Zichtbaarheid.

Onder deze pijler vallen afspraken en regels rondom seksuele en genderdiversiteit. Deze bedden we structureel in binnen het bredere schoolbeleid van algemene diversiteit en omgangsvormen. We zetten hierbij in op blijvende aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. En daarnaast ook op het bevorderen van het welbevinden van alle leerlingen en het personeel

Vaak zie je op scholen al wel aparte aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Bijvoorbeeld bij burgerschapslessen, biologie of verzorging. Binnen elk vak zijn er aanknopingspunten te vinden. Ook bij lessen over taal en rekenen kunnen verschillende gezinssamenstellingen, genderidentiteiten en seksuele oriëntaties voorbijkomen. In een tekst, rekensom of lesuitleg kan iemand bijvoorbeeld twee vaders hebben of een non-binaire ouder. Of je kunt een verhaal (voor-)lezen waarin een meisje verliefd is op een meisje.

Op die manier zien leerlingen in de lessen verschillende situaties die ze op TikTok of in hun dagelijks leven ook voorbij zien komen.”

De interventies die onder deze pijler vallen richten zich op de zorgstructuur. Betrokken hierbij zijn bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, IB’ers, zorgcoördinatoren of mentoren.

Verschillende factoeren hebben een grote invloed op leerlingen. Denk aan: de sfeer op school, de schoolcultuur, de voorzieningen op school, lesinhouden, projecten en het (voorbeeld)gedrag van het schoolpersoneel. De interventies bij deze pijler zijn erop gericht dat de school zichtbaar uitdraagt dat je op school jezelf kunt zijn en kunt houden van wie je wilt.


Gezonde School

SchoolsOUT ondersteunt scholen met de praktische werkwijze ‘Gezonde School’. Een school die op een structurele manier aan gezondheid werkt, noemen we een Gezonde School.

Bekijk Gezonde School Gelderland-Zuid